Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Poradnik

Więcej praw pasażerów

6 października 2005

Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego 5 października weszły w życie nowe przepisy prawa lotniczego. Zmiany dotyczą m.in. ochrony praw pasażerów. Przepisy te mają zapewnić realizację unijnego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia bądź odwołania lotu.

Be Sociable, Share!


Zgodnie z nowymi regulacjami, w ULC została utworzona Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Komisja ma kontrolować realizację przez przewoźników lotniczych praw pasażerów oraz rozpatrywać skargi w tym zakresie. W nowych przepisach prawa lotniczego uregulowano procedurę rozpatrywania tych skarg oraz katalog przewidzianych sankcji. Do skargi pasażer powinien załączyć następujące dokumenty: kopię skargi skierowanej do przewoźnika, odpowiedź przewoźnika na skargę pasażera – jeżeli została udzielona, potwierdzoną rezerwację na dany lot.

To przewoźnik ma udowodnić, że uprawnienia pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu, nie zostały naruszone.

Prezes ULC może nałożyć na przewoźnika karę pieniężną, jeżeli zaniedbał on swoich obowiązków wobec pasażerów.

Gdzie szukać nowych przepisów?

5 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze – Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. nr 180, poz. 1490 (z wyłączeniem przepisów art. 17, art. 17a, art. 17b, art. 18, dotyczących Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.).

Ustawa ta dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. WE L 167 z 04.07.2003, s. 23) oraz wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) mających na celu dostosowanie niektórych jej przepisów do zmian zaistniałych w prawie UE w zakresie lotnictwa cywilnego, a w szczególności: • dyrektywy 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 085 z 28.03.2002, s. 40),

 • rozporządzenia nr 261/2004/We z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia lotów (Dz. Urz. UE z 17.02.2004, s. 1)

 • rozporządzenia 793/2004/WE zmieniającego rozporządzenie nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnotowych zasad przydzielania czasów operacji w portach lotniczych Wspólnoty

 • rozporządzenia 847/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych pomiędzy Państwami Członkowskimi a Państwami Trzecimi.

W wyniku konieczności wdrożenia dyrektywy 2003/42/UE w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, w dotychczasowej treści ustawy zmieniono art. 134 i 135 oraz dodano nowe art. 135a – 135d. Stosowne zmiany wprowadzono również w art. 136 – 139 Prawa lotniczego. Celem owych zmian było określenie zasad i procedur związanych z prowadzeniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego bazy danych dotyczących zgłoszeń o wypadkach i incydentach lotniczych w lotnictwie cywilnym. Uwzględniono przy tym konieczność wprowadzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych, umożliwiającego zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego. Zmiany te uwzględniają tzw. zasadę „Safety Culture” polegającą na konieczności dzielenia się wszelką informacją dotyczącą bezpieczeństwa lotów.

W ustawie znowelizowano ponadto dotychczasowe art. 17 i 18 oraz dodano nowe przepisy art. 17a i 17b. Zmiany te dotyczą zasadniczo organizacji i ustroju Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Unormowano w szczególności zasady zatrudniania członków PKBWL, zgodnie z którymi powołanie w skład Komisji będzie powodowało nawiązanie stosunku pracy, zaś pracownicy PKBWL podlegać będą odpowiednio przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 163 i Nr 164, poz. 1715).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. wprowadziła też nowe regulacje w zakresie koordynacji i organizacji rozkładów lotów w portach lotniczych (zmiana w art. 67 – 67c oraz dodanie nowych art. 67d – 67g). Zgodnie z tymi przepisami koordynator i organizator rozkładów lotów będzie powoływany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (a nie jak dotychczas – przez radę koordynacyjną). Na gruncie ustawy określono ponadto wymagane kwalifikacje koordynatora i organizatora rozkładów lotów. Określiła ponadto zasady ponoszenia kosztów funkcjonowania koordynatora.

W celu dostosowania wewnętrznego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej do Rozporządzenia WE Nr 847/2004 w sprawie negocjacji i wdrażania w życie umów o komunikacji lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi, niezbędne stało się dokonanie zmian w Dziale X ustawy Prawo lotnicze (art. 191 – 192a Prawa lotniczego). Zmiany te rozszerzają katalog podmiotów uprawnionych do wyznaczenia i upoważnienia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach o obcych przewoźników lotniczych będących przedsiębiorcami zagranicznymi z państw członkowskich Unii Europejskich i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Rozwinięto ponadto przepisy dotyczące procedury udzielania upoważnienia lub wyznaczenia a także doprecyzowano kryteria jego cofnięcia albo ograniczenia.

Kolejnym elementem omawianej ustawy jest wprowadzenie działu Xa ustawy – Ochrona praw pasażerów. Przepisy te mają zapewnić realizację rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia lotów. Zgodnie z nowymi regulacjami, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zostanie utworzona Komisja Ochrony Praw Pasażerów jako odrębna komórka organizacyjna działająca przy Prezesie i właściwa do kontroli realizacji przez przewoźników lotniczych rozporządzenia 261/2004 oraz rozpatrywania skarg pasażerów w tym zakresie. W przepisach art. 205a – 205c Prawa lotniczego uregulowano procedurę rozpatrywania tych skarg oraz katalog przewidzianych sankcji.

PK

Be Sociable, Share!

Wizyt: 14 119

Tagi:

Podobne wpisy

Komentarze

*

Przyloty Warszawa Okęcie