Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

Ogłoszenie Rady Nadzorczej PLL LOT

Ogłoszenie Rady Nadzorczej PLL LOT

16 sierpnia 2013

„Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000056844, posiadającej nr NIP 522-000-2334 i kapitał zakładowy w wysokości 447.673.700,00 zł (opłacony w całości)

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert NA BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PLL LOT S.A. 

za rok obrotowy 2013

Be Sociable, Share!


„Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000056844, posiadającej nr NIP 522-000-2334 i kapitał zakładowy w wysokości 447.673.700,00 zł (opłacony w całości)

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert NA BADANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PLL LOT S.A. 

za rok obrotowy 2013

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PLL LOT S.A. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem(w języku polskim i angielskim).
2. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 20.08.2013 roku do godziny 16:00 pod adresem:

Rada Nadzorcza 
PLL LOT S.A.
ul. 17-go Stycznia 39 
00-906 Warszawa

3. Ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PLL LOT S.A.”, należy przesłać na ww. adres lub złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 6.10). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty przekazane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Warunki i oczekiwania od biegłego rewidenta: a) Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności stosownie do przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b) Informuje się o potrzebie udziału biegłego rewidenta w posiedzeniach organu oceniającego tj. Rady Nadzorczej, jak również (o ile będzie to konieczne) o potrzebie obecności biegłego rewidenta na Zwyczajnym/ych Walnym/ych Zgromadzeniu/ach Akcjonariuszy Spółki lub Nadzwyczajnym/ych Walnym/ych Zgromadzeniu/ach Akcjonariuszy Spółki, zatwierdzającym/ych jednostkowe sprawozdanie finansowe PLL LOT S.A. za rok obrotowy 2013 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.

c) Informuje się o potrzebie przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5. Złożona oferta powinna zawierać:
a) Informacje pisemne o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, jego kierownictwie, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,

b) Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

c) Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdania finansowe zostały zbadane przez oferenta,

d) Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

e) Cenę za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PLL LOT S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem z badania tego sprawozdania (w języku polskim i angielskim),

f) Informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PLL LOT S.A., z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),

g) Wskazanie metod i terminów badania jednostkowego sprawozdania finansowego PLL LOT S.A., harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,

h) Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w przeprowadzaniu badań jednostkowych sprawozdań finansowych grup kapitałowych prowadzących działalność na rynku międzynarodowym,

i) Oświadczenie potwierdzające możliwość korzystania przez biegłego rewidenta z zespołów specjalistów posiadających doświadczenie w branży lotniczej.

6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego: od 05.10.2013 r. do 31.10.2013 r. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013: od 03.02.2014 r. do 28.02.2014 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.

7. Otwarcie ofert nastąpi nie później, niż w dniu 02.09.2013 roku w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.”

Be Sociable, Share!

Wizyt: 470

Tagi: ,

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie