Europejski Informator Lotniczy
 • Szukaj


 • Opóźnienia na lotniskach

  Flight information is provided by FlightStats, and is subject to the FlightStats Terms of Use.
  <
 • Aktualności Eurocontrol


 • Polecamy TravelForum.pl

   No item elements found in rss feed.

Aktualności

LOT szuka Członka Zarządu

LOT szuka Członka Zarządu

21 października 2013

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 
w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami), 
w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Operacyjnych, Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 39 ogłasza zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Be Sociable, Share!


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 
w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami), 
w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Operacyjnych, Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 39 ogłasza zasady postępowania kwalifikacyjnego:

1.    Od kandydatów oczekuje się:
1)     ukończenia studiów wyższych;
2)     co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
3)     korzystania z pełni praw publicznych;
4)     posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
5)     niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
6)     niekaralności;

1.    Dokumenty aplikacyjne kandydatów należy dostarczyć do siedziby Spółki PLL LOT S.A. w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 39, do sekretariatu głównego (Nowy Biurowiec, pok. 6.10), w zamkniętych kopertach, do dnia 29 listopada  2013 roku do godz. 12.00. W tym samym terminie i miejscu kandydaci mogą odebrać pakiety dokumentów 
z informacjami o Spółce.

1.    Zgłoszenia powinny zawierać następujące dokumenty:
1)     list motywacyjny (w językach polskim i angielskim);
2)     CV (w językach polskim i angielskim);
3)     dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy;
4)     oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych;
5)     oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
6)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
8)     oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
9)     zaświadczenie o niekaralności;
10) informację o złożeniu w Ministerstwie Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez 
PLL LOT S.A. jego danych osobowych w toku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Operacyjnych;
12) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (w oryginałach lub w odpisach).

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia 
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

1.    Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29 listopada 2013 roku o godz. 13.00. O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń.

1.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane po upływie terminu składania zgłoszeń, w dniu 16 grudnia 2013 roku od godz. 10.00 w siedzibie PLL LOT S.A. Z kandydatami mogą też być przeprowadzone dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne 
w późniejszym terminie.

1.    W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:
a)     wiedza o zakresie działalności PLL LOT S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
b)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem dużymi, 
w tym rozproszonymi zespołami pracowników;
c)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;
d)     znajomość języka angielskiego i polskiego;
e)     doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce, w tym w szczególności w zakresie nadzoru nad wykonywanymi operacjami lotniczymi;
f)      znajomość organizowania operacji lotniczych;
g)     znajomość logistyki lotniczej;
h)     znajomość zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;
i)      znajomość zagadnień dotyczących sprawowania nadzoru nad ustalaniem zasad i standardów bezpieczeństwa operacji lotniczych;
j)      znajomość organizowania operacji lotniczych oraz krajowych 
i międzynarodowych przepisów lotniczych w oparciu, o które funkcjonuje 
PLL LOT SA;
k)     udokumentowane doświadczenie we współpracy z nadzorem regulacyjnym lotnictwa cywilnego.

7.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn, 
o czym powiadomi kandydatów.

8.      Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

9.      Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

10.    Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

11.    O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

12.    Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem odpowiednio: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Operacyjnych”.

Be Sociable, Share!

Wizyt: 739

Tagi: , ,

Podobne wpisy

Comments are closed.

Przyloty Warszawa Okęcie